Rekisteriseloste | Santander laina

 

1. Rekisterinpitäjä

Santander Consumer Finance Oy
Risto Rytin tie 33
00570 Helsinki


2. Yhteyshenkilö henkilörekisteriasioissa

Santander Consumer Finance Oy
Peter Sjöberg
Risto Rytin tie 33
00570 Helsinki
+358 40 565 5780
peter.sjoberg@santanderconsumer.fi


3. Rekisterin nimi

Santander Consumer Finance Oy:n asiakasrekisteri.


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään Santander Consumer Finance Oy:n luottolaitostoimintaan liittyvien tehtävien ja palveluiden hoitamiseen kuten asiakkaan yksilöintiin ja tunnistamiseen palvelutapahtumassa, luotonmyöntöön, luottoreskontran ja perinnän hoitamiseen. Asiakasrekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvotteiden hoitamiseen.  Henkilötietoja käytetään myös henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä tilaajaluettelotuotteiden ja tietopalveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:


5.1 Henkilöön liittyvät perustiedot

 • Etu- ja sukunimet
 • Henkilötunnus
 • Osoitetiedot
 • Puhelinnumero(t)
 • Sähköpostiosoite
 • Kansalaisuus
 • Siviilisääty
 • Samassa osoitteessa asuvien lasten lukumäärä
 • Asumistiedot
 • Asepalvelustiedot
 • Tulo- ja menotiedot
 • Työsuhdetiedot
 • Pankkiyhteystiedot
 • Muita myönnettyjä luottoja sekä pankki- ja luottokortteja koskevat tiedot
 • Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
 • Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot


5.2 Yhteisvastuullista luotonhakijaa koskevat perustiedot:

 • Etu- ja sukunimet
 • Henkilötunnus
 • Osoitetiedot
 • Puhelinnumero(t)
 • Sähköpostiosoite
 • Ammatti
 • Työsuhdetiedot
 • Tulo- ja menotiedot
 • Myönnettyjä luottoja sekä luotto- ja pankkikortteja koskevat tiedot
 • Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
 • Siviilisääty
 • Kansalaisuus


5.3 Luottohakemusta ja luottoriskiä koskevat tiedot

 • Luottotyyppi ja muita luottoa koskevia tietoja
 • Pankkiyhteystiedot
 • Maksuhäiriötiedot


5.4 Luottosopimustiedot:

 • Asiakassuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät
 • Haetun ja myönnetyn kulutusluoton tiedot
 • Kulutusluoton lisäpalvelut (kuten Maksuturvavakuutus) alkamis- ja irtisanomispäivineen
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot


6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja käyttäjältä asiakassuhteen syntymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä. Henkilötietoja kerätään:

 • Rekisteröidyltä itseltään
 • Asiakastieto Oy:n tai Bisnode Finland Oy:n ylläpitämästä luottotietorekisteristä
 • Väestötietorekisteristä
 • Viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa
 • Muilta rahoituslaitoksilta
 • Rekisteröidyn työnantajalta


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yllä eriteltyjä henkilötietoja luovutetaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta tapahtuvaa tietojen käsittelyä ja maksupalvelua varten. Rekisteröidyltä itseltään kerätyt henkilötiedot saattavat tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle perustuu komission hyväksymien mallisopimuslausekkeiden mukaiseen tiedonsiirtosopimukseen henkilötietolain 23 §:n 1. momentin 8. perusteella.


8. Tietojen luovutus

Santander Consumer Finance Oy voi luovuttaa tietoja lainsäädännön sääntelemissä rajoissa. Koko Santander Consumer Finance Oy:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.


9. Rekisterin suojaus

Henkilörekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että sekä manuaalisesti tallennettuihin, että ATK-järjestelmään tallennettuihin henkilörekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisteröidyn työntekijät, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. Rekisterinpitäjä on järjestänyt toimitiloihinsa kulunvalvonnan. ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja oikean salasanan syöttämistä. Toimeksiantosopimuksilla velvoitetaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta henkilötietoja käsitteleviä tahoja suojaamaan henkilötietoja vastaavalla tavalla. Verkkosivustossa tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä.


10. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä rekisterinpitäjälle kirjallisesti.


11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus, tietojen korjaaminen ja tietojen säilytysaika

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut, itseään koskevat tiedot.
Asiakassuhteen päättyessä asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen, mutta viimeistään lain edellyttämän määräajan päätyttyä. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn kielto- ja tarkastusoikeuden toteuttamiseksi sekä tiedon korjaamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.