Lainan hakemisen edellytykset:

 • olet vähintään 24-vuotias
 • asut pysyvästi Suomessa
 • olet hoitanut raha-asiasi moitteettomasti
 • tulosi ennen veroja ovat vähintään 1 500 euroa kuukaudessa (18 000 euroa vuodessa)

 

 

 


YLEISET LAINAEHDOT

 

Alla olevat yleiset lainaehdot muodostavat yhdessä Santander Consumer Finance Oy:n lainapäätöksen kanssa lainanhakijan ja Santander Consumer Finance Oy:n (jäljempänä SCF) välisen lainasopimuksen, kun SCF on hyväksynyt hakemuksen.

 

SCF voi hyväksyä lainanhakijan hakemuksen myös siten, että sitä on joidenkin ehtojen osalta SCF:n toimesta muutettu ja mikäli lainanhakija hyväksyy tällaisen ehdoiltaan muutetun SCF:n lainapäätöksen SCF:n lainapäätös ja alla olevat SCF:n yleiset lainaehdot lainapäätöksen edellyttämiltä osiltaan muutettuna muodostavat lainanhakijan ja SCF:n välisen lainasopimuksen.

 

Mikäli SCF ei hyväksy lainanhakijan hakemusta, SCF:llä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, siirtää hakemus jollekin toiselle luotonantajalle tai välittäjälle (jäljempänä "luotonantaja") [edelleensiirto-oikeuksin] pyytämättä siirrolle erikseen suostumusta lainanhakijalta.  Luotonantaja, jolle SCF on siirtänyt lainanhakijan hakemuksen, voi tehdä hakemuksen perusteella lainanhakijalle ehdotuksen lainan myöntämisestä vapaasti määräämillään ehdoilla siten, että luotonantajalla on oikeus vapaasti poiketa hakemuksen ehdoista. SCF:llä ei ole mitään vastuuta lainanhakijaa kohtaan siitä, tekeekö luotonantaja lainanhakijalle ehdotuksen lainan myöntämisestä vai ei, eikä muutoinkaan mistään luotonantajan toimenpiteistä lainanhakijaa kohtaan.

 

1)    Lainan myöntäminen                                      

Lainan myöntää SCF. Laina voidaan myöntää hakemuksesta yhdelle tai kahdelle samassa taloudessa asuvalle täysi-ikäiselle, vakituisesti Suomessa asuvalle lainanhakijalle (lainanhakijat jäljempänä) yhdessä lainanhakija), jolla on säännölliset tulot, vakinainen asuinpaikka ja jolla ei ole julkisia maksuhäiriöitä. Mikäli laina myönnetään yhteisesti kahdelle lainanhakijalle, molemmat lainanhakijat vastaavat yhteisvastuullisesti kaikkien lainaa koskevien ehtojen noudattamisesta sekä lainan takaisinmaksusta.

Lainan myöntämistä edeltää luottoharkinta ja SCF päättää yksipuolisesti lainan myöntämisestä. SCF:lla on oikeus hylätä hakemus syytä ilmoittamatta. SCF käyttää luottoa myöntäessään ja valvoessaan lainanhakijan henkilö- ja yhteisöluottotietoja. Tarvittavat luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä. Lainanhakija hyväksyy, että hänen luottotietonsa tarkistetaan luottotietorekisteristä ja ne säilytetään SCF:n rekisterissä koko asiakassuhteen olemassaoloajan. Samoin lainanhakija hyväksyy, että hänen työsuhde-, henkilö- ja yhteystietonsa tarkistetaan ja säilytetään SCF:n rekisterissä koko asiakassuhteen olemassaoloajan.

Lainanhakija vastaa siitä, että hänen hakemuksessa antamansa tiedot pitävät paikkansa. Lainanhakijan on todistettava pyydettäessä henkilöllisyytensä hakemuksen jättämisen yhteydessä SCF:n hyväksymällä tavalla sähköisesti tai muuten. SCF:lla on oikeus toimittaa lainapäätös sähköisesti asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

SCF maksaa myönnetyn lainan määrän lainanhakijan ilmoittamalle pankkitilille. Pankkitilin tulee olla suomalaisessa pankissa oleva lainanhakijan oma tili ja siihen liittyvät tiliehdot ja –rajoitukset ovat yksin lainanhakijan vastuulla. Lainanhakija on allekirjoituksellaan antanut SCF:lle luvan tarkistaa henkilöllisyytensä ja ilmoitetun pankkitilin kuulumisen lainanhakijalle. SCF saa tässä tarkoituksessa luovuttaa lainanhakijan henkilötunnuksen lainanhakijan ilmoittamalle pankille.
 

2)    Lainan määrä

Lainan määrä on lainanhakijan valinnan mukaisesti 2000-50000 euroa siten, että lainasumman ollessa 2000-5000 euroa on laina-aika lainan hakuhetkellä maksimissaan 60 kk ja lainamäärän ollessa 5001-50000 euroa on laina-aika lainan hakuhetkellä maksimissaan 120 kk. Lainan korko on kaikissa lainasummissa sidottu kolmen kuukauden Euribor-korkoon. Lainan ja koron määrä ilmenee lainasopimuksesta. Korko määräytyy jäljempänä tässä sopimuksessa esitetyin tavoin.

3)    Lainan takaisinmaksu

Lainanhakija sitoutuu maksamaan myönnetyn lainan takaisin tässä lainasopimuksessa mainituin ehdoin kuukausittain. Kuukausierän määrä ilmenee SCF:n toimittamasta lainapäätöksestä. Mikäli lainanhakija ei peruuta tätä sopimusta 14 vuorokauden kuluessa SCF:n lainapäätöksestä, katsotaan lainanhakijan hyväksyneen lyhennysaikataulun ja kuukausierän. Lainanhakija ilmoittaa hakemuksessa toivomansa lyhennysaikataulun, joka SCF:lla on valta hyväksyä, hylätä tai ehdottaa muuta aikataulua. Kuukausierä muodostuu lainan lyhennyksestä, korosta, kuluista ja lisäpalveluiden veloituksista sekä palkkioista ja maksuista, jotka on eritelty tarkemmin sopimuksen kohdassa 5. Kuukausierä kohdistetaan ensin lisäpalveluiden, kulujen, palkkioiden, maksujen ja lainan korkojen lyhennykseksi. Jäännöksellä lyhennetään lainan pääomaa.

Tämän lainasopimuksen kuukausierien määrä perustuu oletukseen, että laina maksetaan sovitun suuruisina kuukausierinä eräpäiväaikataulun mukaisesti. Kohdan 4. mukainen viitekoron tarkistus saattaa muuttaa lyhentävästi tai pidentävästi tässä sopimuksessa sovittua laina-aikaa kuukausierän pysyessä samana. Maksuerä määräytyy valitun lainamäärän ja laina-ajan mukaan.

Lainanhakija sitoutuu maksamaan lainan lyhennykset kuukausittain sopimuksessa sovittuna eräpäivänä. Mikäli eräpäivä ei ole pankkipäivä, käytetään eräpäivänä seuraavaa mahdollista pankkipäivää (pankkipäivä = päivä, jona pankit ovat yleisesti Suomessa avoinna). Asiakas voi muuttaa eräpäivää sopimalla siitä SCF:n kanssa. SCF:lla on oikeus veloittaa eräpäivän muutoksesta palveluhinnaston (kohta 5.) mukainen palkkio.

Lainanhakijalla on oikeus enintään kahteen (2) lyhennysvapaaseen kuukauteen kalenterivuodessa, jolloin hänen ei tarvitse suorittaa kyseisinä kuukausina sopimuksen mukaista kuukausierää. Tällöin kyseisen kuukauden korko ja kulut sisällytetään seuraavaan kuukausierään. Lyhennysvapaata seuraava kuukausierä voi olla suurempi mikäli lyhennysvapaan kuukauden ja tätä seuraavan kuukauden korkojen ja kulujen summa ylittää normaalisti maksettavan kuukausierän suuruuden.laina-aika vastaavasti pitenee lyhennysvapaata kuukautta ja korkoa vastaavalla määrällä. Lyhennysvapaan kuukauden tilinhoitopalkkio sekä mahdolliset lisäpalveluiden, kulujen, palkkioiden ja maksujen veloitukset lisätään lyhennysvapaata kuukautta seuraavan kuukauden maksuerään. Lyhennysvapaata kuukautta on haettava SCF:lta vähintään kaksi (2) kuukautta etukäteen. Lyhennysvapaat

kuukaudet eivät voi olla peräkkäisiä ja niiden saaminen edellyttää, että lainanhakija on hoitanut velvoitteensa sopimusehtojen ja sovitun eräpäiväaikataulun mukaisesti. SCF:lla on oikeus kieltäytyä lyhennysvapaasta kuukaudesta, mikäli lainanhakija ei ole lyhentänyt lainaa sovitun eräpäiväaikataulun mukaisesti. 

Lainanhakijalla on oikeus maksaa haluamanaan ajankohtana ylimääräisiä lyhennyksiä tai ennenaikaisesti koko laina ilman ylimääräisiä kuluja. Mikäli lainanhakijan loppusuoritus ylittää tai alittaa lainan jäljellä olevan velan enintään viidellä (5) eurolla, asiakkaalla on oikeus olla maksamatta jäännösvelkaa ja SCF:lla vastaavasti palauttamatta liikasuoritusta.

Kaikki maksujen erääntymiseen liittyvät muutokset ja sopimukset on tehtävä kirjallisesti.

 

4)    Korko

Lainan todellinen vuosikorko lasketaan Kuluttajasuojalain ja Kauppa- ja Teollisuusministeriön päätöksen (874/1986) mukaisesti. Lopulliseen todelliseen vuosikorkoon vaikuttavat valittu eräpäivä ja mahdolliset lyhennysvapaat kuukaudet. Lainasta perittävä korko on kolmen (3) kuukauden Euribor-korkoon (viitekorko) lisättynä marginaalilla, joka on eritelty lainasopimuksessa. Viitekorko tarkistetaan neljä (4) kertaa vuodessa korontarkistuspäivinä, jotka ovat 30.3., 30.6., 30.9. ja 30.12. tai seuraava Euribor-koron noteerauspäivä, mikäli edellä mainittu päivä ei ole pankkipäivä. Jos viitekoron arvo muuttuu, lainan korko muuttuu yhtä paljon kuin viitekoron arvo on muuttunut. Viitekoron tarkistamisen välisenä ajanjaksona lainan korko pysyy samana.

Lainanhakijan koronmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun SCF on lähettänyt maksun lainanhakijan ilmoittamalle pankkitilille. Korko lasketaan alenevalle pääomalle annuiteettiperiaatteen mukaisesti todellisten päivien mukaan käyttäen jakajana 365. Korko määräytyy ns. päiväkorkoperiaatteen mukaisesti maksupäivästä siten, että ennen eräpäivää maksetusta lyhennyksestä tulee korkohyöty lainanhakijalle ja vastaavasti eräpäivän jälkeen maksetusta lyhennyksestä lainanhakija maksaa korkoa ylityspäiviltä.

5)      Viitekoron olennainen muuttuminen tai lakkaaminen

Jos viitekorko muuttuu olennaisesti tai sen tarjoaminen lakkaa, lainaan sovellettava viitekorko määräytyy uudesta viitekorosta annettavan säädöksen taikka viranomaisen päätöksen tai ohjeen mukaisesti.

SCF:lla on vakaa kirjallinen suunnitelma, jossa tarvittavat toimenpiteet on kuvailtu, jos viitekorko olennaisesti muuttuu tai sen tarjoaminen lakkaa.

 

6)    Muut lainasuhteeseen liittyvät maksut

Lainasuhteen avauksesta SCF perii lainanhakijalta perustamismaksun 149 euroa. Lainasuhteen perustamismaksu lisätään lainan pääomaan.

Lainanhakija on perustamismaksun lisäksi velvollinen maksamaan kuukausittain tilinhoitomaksuna 8 euroa.

Lainanhakija on velvollinen maksamaan tämän sopimuksen mukaisten kuukausierien viivästymisestä aiheutuvasta huomautuksesta erillisen huomautusmaksun sekä korvaamaan SCF:lle kuluttajansuojalain mukaisesti kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat lainan, korkojen ja maksujen perimisestä. SCF:lla on oikeus veloittaa seuraavat lainaan liittyvät hinnastonmukaiset maksut:

  • Lainanhakijan muuttuneen yhteystiedon hankkiminen 15 euroa/ kerta
  • Korko- tai saldotodistus lainanhakijan pyynnöstä min. 35 euroa tai 70 euroa/h / todistus yhden ilmaisen vuosittaisen todistuksen ylittävistä tilauksista
  • Huomautusmaksu viivästyneistä maksuista 5 euroa/ huomautus
  • Lainanhakijan pyynnöstä tehtävästä kirjallisesta selvityksestä aiheutunut työ veloitetaan aikaveloitusperusteisesti min. 35 euroa tai 70 euroa/h.
  • Eräpäivän muutos lainanhakijan pyynnöstä 24 euroa
  • Maksuohjelman muutos lainanhakijan pyynnöstä 70 euroa

   Mikäli lainanhakijan tämän sopimuksen mukainen suoritus viivästyy, SCF on oikeutettu perimään näiden lainaehtojen kohdan 7 mukaiset kulut ja viivästyskoron. Ajankohtainen palveluhinnasto löytyy osoitteesta www.santander.fi.
    

7)    Erityiset eräännyttämisperusteet

1.      SCF:lla on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva laina korkoineen ja maksuineen maksettavaksi kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty lainanhakijalle mikäli lainanhakija laiminlyö maksuvelvollisuutensa ja maksamaton maksuerä on ollut erääntyneenä vähintään kuukauden ja kysymyksessä on;

 • erä, joka on vähintään kymmenen (10) prosenttia lainan alkuperäisestä määrästä tai
 • erä, joka on yhdessä aiemmin erääntyneen tai erääntyneiden, maksamatta olevien erien kanssa vähintään viisi (5) prosenttia lainan alkuperäisestä määrästä tai
 • koko jäljellä oleva lainasaatava tai
 • lainanhakija on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen

  Mikäli SCF ei ole huomauttanut erikseen viivästyksestä tai sopimusrikkomuksesta, on erääntymisaika neljä (4) viikkoa erääntymisilmoituksen lähettämisestä. Mikäli lainanhakija maksaa viivästyneen saatavan tai korjaa sopimusrikkomuksen erääntymisaikana, eräännyttäminen raukeaa. 

  Tätä erääntymismenettelyä ei sovelleta, mikäli lainanhakija osoittaa, että maksun viivästyminen on johtunut lainanhakijan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta näihin verrattavasta lainanhakijasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi SCF:lle ilmeisen kohtuutonta.
   

2.      Mikäli lainanhakija on antanut SCF:lle harhaanjohtavia tai muutoin virheellisiä tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet lainan myöntämiseen tai sopimusehtoihin, tai lainanhakija on syyllistynyt rikolliseen menettelyyn sopimussuhteessa, on SCF:lla oikeus eräännyttää koko laina korkoineen ja maksuineen maksettavaksi kahden viikon kuluessa siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty lainanhakijalle.

3.      Laina erääntyy maksettavaksi heti, mikäli, lainanhakija asetetaan konkurssiin tai lainanhakija kuolee.
 
Mikäli huolimatta jonkun yllä olevan eräännyttämisperusteen olemassaolosta, SCF ei vetoa eräännyttämisperusteeseen välittömästi sen havaittuaan, ei SCF luovu eräännyttämisperusteesta lainanhakijaan nähden mikäli peruste eräännyttämiseen säilyy.
 

8)    Viivästyskorko, perintäkulut ja maksuhäiriöiden kirjaaminen luottotietorekisteriin

Erääntyneestä saatavasta peritään korkolain 4§:n mukainen viivästyskorko, joka on aina vähintään yhtä suuri kuin sopimuksen mukainen rahoituskorko sekä mahdolliset muut perimiskulut. SCF:lla on oikeus siirtää erääntynyt, maksamaton saatava perintätoimeksiantona kolmannelle osapuolelle.

SCF:lla on luottotietolain 14 §:n nojalla oikeus ilmoittaa luottotietorekisteriin maksulaiminlyönti, joka on kestänyt yli kuusikymmentä (60) päivää ja on kulunut kolme (3) viikkoa siitä, kun lainanhakijalle on lähetetty maksukehotus, eikä laiminlyönti ole johtunut SCF:lle todisteellisesti ilmoitetusta sairaudesta, työttömyydestä tai muusta vastaavasta syystä.
 

9)    Markkinointi ja viestintä

Lainanhakija luovuttaa SCF:lle oikeuden koota tietokantoihin ja rekisteröidä hakemusta koskevia tietoja sekä luottotietoyhtiöltä saatuja luottotietoja. Ellei lainanhakija sitä erikseen kiellä, SCF:lla on oikeus käyttää lainanhakijan tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. 

SCF käyttää asiakasviestinnässään sähköisiä viestintävälineitä, kuten SMS-viestejä. 
 

10)   Oikeus muutoksiin

SCF voi tehdä ehtoihin yksipuolisesti vähäisiä muutoksia ilmoittamalla niistä lainanhakijalle kirjallisesti vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. SCF:lla on oikeus muuttaa tässä sopimuksessa sovittuja maksuja tai palkkioita yleisen hintatason tai kustannusten lisääntymisen vuoksi tai muusta perustellusta syystä. Muutos tulee voimaan SCF:n ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua siitä, kun luotonsaajalle on tiedotettu muutoksesta kirjeitse SCF:n rekisteriin ilmoitettuun osoitteeseen.
 

11)   Ylivoimainen este

Sopijapuolet eivät vastaa ylivoimaisen esteen toisilleen mahdollisesti aiheuttamista häiriöistä tai vahingoista. Tällaisia vastuusta vapauttavia esteitä voivat olla esimerkiksi viranomaisen toimenpide, sota tai sen uhka, mellakka tai terrorismi, sopijapuolista riippumaton häiriö postin kulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa, televiestinnässä tai muussa sähköisessä viestinnässä tai työtaistelutoimenpide.
 

12)   Yhteystietojen muutos

Lainanhakijan on ilmoitettava SCF:lle välittömästi, nimen, osoitteen tai puhelinnumeron muutoksista. Mikäli lainanhakija ei ilmoita muutoksista, voi SCF hankkia lainanhakijan puuttuvat tiedot ja veloittaa näistä aiheutuneet kustannukset lainanhakijalta palveluhinnaston mukaan, jos tiedot ovat tarpeellisia lainasuhteen hoidon kannalta.

13)   Ilmoitusten tiedoksianto

Kaikki lainanhakijalle lähetettävät tiedot katsotaan toimitetuksi lainanhakijalle seitsemän (7) päivän kuluessa lähettämisestä silloin, kun ne on kirjallisesti lähetetty lainanhakijan viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen tai mahdollisesti Santanderin ylläpitämään verkkopalveluun.
 

14)   Sopimuksen siirtäminen

SCF:lla on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle lainanhakijaa kuulematta.
 

15)     Sopimuksen purkaminen

SCF:lla on oikeus purkaa tämä sopimus, mikäli lainanhakija on asetettu tai tullaan asettamaan Yhdysvaltojen (OFAC) pakotelistalle.

 

16)   Erimielisyyksien ratkaiseminen

Jos tämän lainasuhteen erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, lainanhakija voi saattaa asian käsiteltäväksi kuluttajariitalautakuntaan.

Jos erimielisyys saatetaan ratkaistavaksi tuomioistuimeen, on kanne nostettava lainanhakijan asuinpaikan yleisessä alioikeudessa, ellei lainanhakija halua nostaa kannetta SCF:n kotipaikan yleisessä alioikeudessa.

Sopimukseen ja lainasuhteeseen sovelletaan Suomen lakia. 


1/2018