Lainan hakemisen edellytykset:

 • olet vähintään 24-vuotias
 • asut pysyvästi Suomessa
 • olet hoitanut raha-asiasi moitteettomasti
 • tulosi ennen veroja ovat vähintään 1 500 euroa kuukaudessa (18 000 euroa vuodessa)

 

Yleiset lainaehdot

Alla olevat yleiset lainaehdot muodostavat yhdessä Santander Consumer Finance Oy:n lainapäätöksen kanssa hakijan ja Santander Consumer Finance Oy:n (jäljempänä SCF) välisen lainasopimuksen, kun SCF on hyväksynyt hakemuksen.

SCF voi hyväksyä hakijan hakemuksen myös siten, että sitä on joidenkin ehtojen osalta SCF:n toimesta muutettu ja mikäli hakija hyväksyy tällaisen ehdoiltaan muutetun SCF:n lainapäätöksen SCF:n lainapäätös ja alla olevat SCF:n yleiset lainaehdot lainapäätöksen edellyttämiltä osiltaan muutettuna muodostavat hakijan ja SCF:n välisen lainasopimuksen.

Mikäli SCF ei hyväksy hakijan hakemusta, SCF:llä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, siirtää hakemus jollekin toiselle luotonantajalle tai välittäjälle (jäljempänä "luotonantaja") [edelleensiirto-oikeuksin] pyytämättä siirrolle erikseen suostumusta hakijalta. Luotonantaja, jolle SCF on siirtänyt hakijan hakemuksen, voi tehdä hakemuksen perusteella hakijalle ehdotuksen lainan myöntämisestä vapaasti määräämillään ehdoilla siten, että luotonantajalla on oikeus vapaasti poiketa hakemuksen ehdoista. SCF:llä ei ole mitään vastuuta hakijaa kohtaan siitä, tekeekö luotonantaja hakijalle ehdotuksen lainan myöntämisestä vai ei, eikä muutoinkaan mistään luotonantajan toimenpiteistä hakijaa kohtaan.

1) Lainan myöntäminen

Lainan myöntää SCF. Laina voidaan myöntää hakemuksesta yhdelle tai kahdelle samassa taloudessa asuvalle täysi-ikäiselle, vakituisesti Suomessa asuvalle hakijalle (hakijat jäljempänä) yhdessä hakija), jolla on säännölliset tulot, vakinainen asuinpaikka ja jolla ei ole julkisia maksuhäiriöitä. Mikäli laina myönnetään yhteisesti kahdelle hakijalle, molemmat hakijat vastaavat yhteisvastuullisesti kaikkien lainaa koskevien ehtojen noudattamisesta sekä lainan takaisinmaksusta.

Lainan myöntämistä edeltää luottoharkinta ja SCF päättää yksipuolisesti lainan myöntämisestä. SCF:lla on oikeus hylätä hakemus syytä ilmoittamatta. SCF käyttää luottoa myöntäessään ja valvoessaan hakijan henkilö- ja yhteisöluottotietoja. Tarvittavat luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä. Hakija hyväksyy, että hänen luottotietonsa tarkistetaan luottotietorekisteristä ja ne säilytetään SCF:n rekisterissä koko asiakassuhteen olemassaoloajan. Samoin hakija hyväksyy, että hänen työsuhde-, henkilö- ja yhteystietonsa tarkistetaan ja säilytetään SCF:n rekisterissä koko asiakassuhteen olemassaoloajan.

Hakija vastaa siitä, että hänen hakemuksessa antamansa tiedot pitävät paikkansa. Hakijan on todistettava pyydettäessä henkilöllisyytensä hakemuksen jättämisen yhteydessä SCF:n hyväksymällä tavalla sähköisesti tai muuten. SCF:lla on oikeus toimittaa lainapäätös sähköisesti asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

SCF maksaa myönnetyn lainan määrän hakijan ilmoittamalle pankkitilille. Pankkitilin tulee olla suomalaisessa pankissa oleva hakijan oma tili ja siihen liittyvät tiliehdot ja -rajoitukset ovat yksin hakijan vastuulla. Hakija on allekirjoituksellaan antanut SCF:lle luvan tarkistaa henkilöllisyytensä ja ilmoitetun pankkitilin kuulumisen hakijalle. SCF saa tässä tarkoituksessa luovuttaa hakijan henkilötunnuksen hakijan ilmoittamalle pankille.

2) Lainan määrä

Lainan määrä on hakijan valinnan mukaisesti 2000-50000 euroa siten, että lainasumman ollessa 2000-5000 euroa on laina-aika lainan hakuhetkellä maksimissaan 60 kk ja lainamäärän ollessa 5001-50000 euroa on laina-aika lainan hakuhetkellä maksimissaan 120 kk. Lainan korko on kaikissa lainasummissa sidottu kolmen kuukauden Euribor-korkoon. Lainan ja koron määrä ilmenee lainasopimuksesta. Korko määräytyy jäljempänä tässä sopimuksessa esitetyin tavoin.

3) Lainan takaisinmaksu

Hakija sitoutuu maksamaan myönnetyn lainan takaisin tässä lainasopimuksessa mainituin ehdoin kuukausittain. Kuukausierän määrä ilmenee SCF:n toimittamasta lainapäätöksestä. Mikäli hakija ei peruuta tätä sopimusta 14 vuorokauden kuluessa SCF:n lainapäätöksestä, katsotaan hakijan hyväksyneen lyhennysaikataulun ja kuukausierän. Hakija ilmoittaa hakemuksessa toivomansa lyhennysaikataulun, joka SCF:lla on valta hyväksyä, hylätä tai ehdottaa muuta aikataulua. Kuukausierä muodostuu lainan lyhennyksestä, korosta, kuluista ja lisäpalveluiden veloituksista sekä palkkioista ja maksuista, jotka on eritelty tarkemmin sopimuksen kohdassa 5. Kuukausierä kohdistetaan ensin lisäpalveluiden, kulujen, palkkioiden, maksujen ja lainan korkojen lyhennykseksi. Jäännöksellä lyhennetään lainan pääomaa.

Tämän lainasopimuksen kuukausierien määrä perustuu oletukseen, että laina maksetaan sovitun suuruisina kuukausierinä eräpäiväaikataulun mukaisesti. Kohdan 4. mukainen viitekoron tarkistus saattaa muuttaa lyhentävästi tai pidentävästi tässä sopimuksessa sovittua laina-aikaa kuukausierän pysyessä samana. Maksuerä määräytyy valitun lainamäärän ja laina-ajan mukaan.

Hakija sitoutuu maksamaan lainan lyhennykset kuukausittain sopimuksessa sovittuna eräpäivänä. Mikäli eräpäivä ei ole pankkipäivä, käytetään eräpäivänä seuraavaa mahdollista pankkipäivää (pankkipäivä = päivä, jona pankit ovat yleisesti Suomessa avoinna). Asiakas voi muuttaa eräpäivää sopimalla siitä SCF:n kanssa. SCF:lla on oikeus veloittaa eräpäivän muutoksesta palveluhinnaston (kohta 5.) mukainen palkkio.

Hakijalla on oikeus enintään kahteen (2) lyhennysvapaaseen kuukauteen kalenterivuodessa, jolloin hänen ei tarvitse suorittaa kyseisinä kuukausina sopimuksen mukaista kuukausierää. Tällöin kyseisen kuukauden korko sisällytetään seuraavaan kuukausierään. Kuukausierä pysyy tästä huolimatta samansuuruisena ja laina-aika vastaavasti pitenee lyhennysvapaata kuukautta ja korkoa vastaavalla määrällä. Lyhennysvapaan kuukauden tilinhoitopalkkio sekä mahdolliset lisäpalveluiden, kulujen, palkkioiden ja maksujen veloitukset lisätään lyhennysvapaata kuukautta seuraavan kuukauden maksuerään. Lyhennysvapaata kuukautta on haettava SCF:lta vähintään kaksi (2) kuukautta etukäteen. Lyhennysvapaat kuukaudet eivät voi olla peräkkäisiä ja niiden saaminen edellyttää, että hakija on hoitanut velvoitteensa sopimusehtojen ja sovitun eräpäiväaikataulun mukaisesti. SCF:lla on oikeus kieltäytyä lyhennysvapaasta kuukaudesta, mikäli hakija ei ole lyhentänyt lainaa sovitun eräpäiväaikataulun mukaisesti.

Hakijalla on oikeus maksaa haluamanaan ajankohtana ylimääräisiä lyhennyksiä tai ennenaikaisesti koko laina ilman ylimääräisiä kuluja. Mikäli hakijan loppusuoritus ylittää tai alittaa lainan jäljellä olevan velan enintään viidellä (5) eurolla, asiakkaalla on oikeus olla maksamatta jäännösvelkaa ja SCF:lla vastaavasti palauttamatta liikasuoritusta.

Kaikki maksujen erääntymiseen liittyvät muutokset ja sopimukset on tehtävä kirjallisesti.

4) Korko

Lainan todellinen vuosikorko lasketaan Kuluttajasuojalain ja Kauppa- ja Teollisuusministeriön päätöksen (874/1986) mukaisesti. Lainasta perittävä korko on kolmen (3) kuukauden Euribor-korkoon (viitekorko) lisättynä marginaalilla, joka on eritelty lainasopimuksessa. Viitekorko tarkistetaan neljä (4) kertaa vuodessa korontarkistuspäivinä, jotka ovat 30.3., 30.6., 30.9. ja 30.12. tai seuraava Euribor-koron noteerauspäivä, mikäli edellä mainittu päivä ei ole pankkipäivä.

Hakijan koronmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun SCF on lähettänyt maksun hakijan ilmoittamalle pankkitilille. Korko lasketaan alenevalle pääomalle annuiteettiperiaatteen mukaisesti todellisten päivien mukaan käyttäen jakajana 365. Korko määräytyy ns. päiväkorkoperiaatteen mukaisesti maksupäivästä siten, että ennen eräpäivää maksetusta lyhennyksestä tulee korkohyöty hakijalle ja vastaavasti eräpäivän jälkeen maksetusta lyhennyksestä hakija maksaa korkoa ylityspäiviltä.

5) Muut lainasuhteeseen liittyvät maksut

Lainasuhteen avauksesta SCF perii hakijalta perustamismaksun 149 euroa. Lainasuhteen perustamismaksu lisätään lainan pääomaan.

Hakija on perustamismaksun lisäksi velvollinen maksamaan kuukausittain tilinhoitomaksuna 8 euroa.

Hakija on velvollinen maksamaan tämän sopimuksen mukaisten kuukausierien viivästymisestä aiheutuvasta huomautuksesta erillisen huomautusmaksun sekä korvaamaan SCF:lle kuluttajansuojalain mukaisesti kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat lainan, korkojen ja maksujen perimisestä. SCF:lla on oikeus veloittaa seuraavat lainaan liittyvät hinnastonmukaiset maksut:

 • Hakijan muuttuneen yhteystiedon hankkiminen 15 euroa/ kerta
 • Korko- tai saldotodistus hakijan pyynnöstä min. 35 euroa tai 70 euroa/h / todistus yhden ilmaisen vuosittaisen todistuksen ylittävistä tilauksista
 • Huomautusmaksu viivästyneistä maksuista 5 euroa/ huomautus
 • Hakijan pyynnöstä tehtävästä kirjallisesta selvityksestä aiheutunut työ veloitetaan aikaveloitusperusteisesti min. 35 euroa tai 70 euroa/h.
 • Eräpäivän muutos hakijan pyynnöstä 24 euroa
 • Maksuohjelman muutos hakijan pyynnöstä 70 euroa

  Mikäli hakijan tämän sopimuksen mukainen suoritus viivästyy, SCF on oikeutettu perimään näiden lainaehtojen kohdan 7 mukaiset kulut ja viivästyskoron. Ajankohtainen palveluhinnasto löytyy osoitteesta www.santander.fi.

6) Erityiset eräännyttämisperusteet

1. SCF:lla on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva laina korkoineen ja maksuineen maksettavaksi kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty hakijalle mikäli hakija laiminlyö maksuvelvollisuutensa ja maksamaton maksuerä on ollut erääntyneenä vähintään kuukauden ja kysymyksessä on;

 • erä, joka on vähintään kymmenen (10) prosenttia lainan alkuperäisestä määrästä tai
 • erä, joka on yhdessä aiemmin erääntyneen tai erääntyneiden, maksamatta olevien erien kanssa vähintään viisi (5) prosenttia lainan alkuperäisestä määrästä tai
 • koko jäljellä oleva lainasaatava tai
 • hakija on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen


Mikäli SCF ei ole huomauttanut erikseen viivästyksestä tai sopimusrikkomuksesta, on erääntymisaika neljä (4) viikkoa erääntymisilmoituksen lähettämisestä. Mikäli hakija maksaa viivästyneen saatavan tai korjaa sopimusrikkomuksen erääntymisaikana, eräännyttäminen raukeaa.

Tätä erääntymismenettelyä ei sovelleta, mikäli hakija osoittaa, että maksun viivästyminen on johtunut hakijan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta näihin verrattavasta hakijasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi SCF:lle ilmeisen kohtuutonta.

2. Mikäli hakija on antanut SCF:lle harhaanjohtavia tai muutoin virheellisiä tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet lainan myöntämiseen tai sopimusehtoihin, tai hakija on syyllistynyt rikolliseen menettelyyn sopimussuhteessa, on SCF:lla oikeus eräännyttää koko laina korkoineen ja maksuineen maksettavaksi kahden viikon kuluessa siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty hakijalle.

3. Laina erääntyy maksettavaksi heti, mikäli, hakija asetetaan konkurssiin tai hakija kuolee.

Mikäli huolimatta jonkun yllä olevan eräännyttämisperusteen olemassaolosta, SCF ei vetoa eräännyttämisperusteeseen välittömästi sen havaittuaan, ei SCF luovu eräännyttämisperusteesta hakijaan nähden mikäli peruste eräännyttämiseen säilyy.

7) Viivästyskorko, perintäkulut ja maksuhäiriöiden kirjaaminen luottotietorekisteriin

Erääntyneestä saatavasta peritään korkolain 4§:n mukainen viivästyskorko, joka on aina vähintään yhtä suuri kuin sopimuksen mukainen rahoituskorko sekä mahdolliset muut perimiskulut. SCF:lla on oikeus siirtää erääntynyt, maksamaton saatava perintätoimeksiantona kolmannelle osapuolelle.

SCF:lla on luottotietolain 14 §:n nojalla oikeus ilmoittaa luottotietorekisteriin maksulaiminlyönti, joka on kestänyt yli kuusikymmentä (60) päivää ja on kulunut kolme (3) viikkoa siitä, kun hakijalle on lähetetty maksukehotus, eikä laiminlyönti ole johtunut SCF:lle todisteellisesti ilmoitetusta sairaudesta, työttömyydestä tai muusta vastaavasta syystä.

8) Markkinointi ja viestintä

Hakija luovuttaa SCF:lle oikeuden koota tietokantoihin ja rekisteröidä hakemusta koskevia tietoja sekä luottotietoyhtiöltä saatuja luottotietoja. Ellei hakija sitä erikseen kiellä, SCF:lla on oikeus käyttää hakijan tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

SCF käyttää asiakasviestinnässään sähköisiä viestintävälineitä, kuten SMS-viestejä.

9) Oikeus muutoksiin

SCF voi tehdä ehtoihin yksipuolisesti vähäisiä muutoksia ilmoittamalla niistä hakijalle kirjallisesti vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. SCF:lla on oikeus muuttaa tässä sopimuksessa sovittuja maksuja tai palkkioita yleisen hintatason tai kustannusten lisääntymisen vuoksi tai muusta perustellusta syystä. Muutos tulee voimaan SCF:n ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua siitä, kun luotonsaajalle on tiedotettu muutoksesta kirjeitse SCF:n rekisteriin ilmoitettuun osoitteeseen.

10) Ylivoimainen este

Sopijapuolet eivät vastaa ylivoimaisen esteen toisilleen mahdollisesti aiheuttamista häiriöistä tai vahingoista. Tällaisia vastuusta vapauttavia esteitä voivat olla esimerkiksi viranomaisen toimenpide, sota tai sen uhka, mellakka tai terrorismi, sopijapuolista riippumaton häiriö postin kulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa, televiestinnässä tai muussa sähköisessä viestinnässä tai työtaistelutoimenpide.

11) Yhteystietojen muutos

Hakijan on ilmoitettava SCF:lle välittömästi, nimen, osoitteen tai puhelinnumeron muutoksista. Mikäli hakija ei ilmoita muutoksista, voi SCF hankkia hakijan puuttuvat tiedot ja veloittaa näistä aiheutuneet kustannukset hakijalta palveluhinnaston mukaan, jos tiedot ovat tarpeellisia lainasuhteen hoidon kannalta.

12) Ilmoitusten tiedoksianto

Kaikki hakijalle lähetettävät tiedot katsotaan toimitetuksi hakijalle seitsemän (7) päivän kuluessa lähettämisestä silloin, kun ne on kirjallisesti lähetetty hakijan viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen.

13) Sopimuksen siirtäminen

SCF:lla on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle hakijaa kuulematta.

14) Erimielisyyksien ratkaiseminen

Jos tämän lainasuhteen erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, hakija voi saattaa asian käsiteltäväksi kuluttajariitalautakuntaan.

Jos erimielisyys saatetaan ratkaistavaksi tuomioistuimeen, on kanne nostettava hakijan asuinpaikan yleisessä alioikeudessa, ellei hakija halua nostaa kannetta SCF:n kotipaikan yleisessä alioikeudessa.

Sopimukseen ja lainasuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

Todellinen vuosikorko

Kuluttajasuojalain mukainen kaikki kulut huomioiva lainan todellisen vuosikoron esimerkkilaskelma eri lainasummille:

LainasummaTakaisinmaksuaikaNimellinen korkoTodellinen vuosikorko
5 000 €60 kk  9,67 % *15,03 %
20 000 €120 kk  9,67 % **11,09 %
40 000 €120 kk  7,67 % ***  8,44 %
50 000 €120 kk  3,67 % ****  4,15 %


* 3 kk Euribor (30.9.2017) + 10 %-yksikköä
** 3 kk Euribor (30.9.2017) + 10 %-yksikköä
*** 3 kk Euribor (30.9.2017) + 8 %-yksikköä
**** 3 kk Euribor (30.9.2017) + 4 %-yksikköä

Todellisen vuosikoron määrä on esimerkissä laskettu olettaen, että lainan nimelliskorko ja maksut pysyvät samana koko laina-ajan. Lopulliseen todelliseen vuosikorkoon vaikuttavat lisäksi valittu eräpäivä ja mahdolliset lyhennysvapaat kuukaudet.

9/2017